Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

ভিজিডি
Name English FATHER/Husbend Name English Mother Name English Gender English Village English Ward English
Mazeda Begum Mozibol Hok Monowara Begum Female  Chacua 1
Taslima Akter Ali Arshad Ayesha Khatun Female  Hatir par 1
Sazeda Begum Abdul Razzak Bibi Joura Female  Hatir par 1
Taz Nahar Azhear  Ali Monjana Begum Female  Hatir par 1
Rowshon Ara Akter Abdul Motin Nur Jahan Begum Female  Chacua 1
Fatema Khatun Siddik Ullah Jahanara Begum Female  Edilpur 2
Taslima Begum Abdul Wahab Bibi Moriyam Female  Edilpur 2
Khursida Begum Md Idris Ayesha Begum Female  Edilpur 2
Hasina Akter late  Sekantar Monsi Sokina Begum Female  Edilpur 2
Salma Akter Jahangir Alam Ayesha Begum Female  Edilpur 2
Oziba Khatun Abdul Hamid Late Angkurer Nesa Female  Edilpur 2
Hasina Khatun Late Md Younus Samsur Nahar Female  Nazir Nagar 3
Peyara Begum Late Abdus Sobhan Late Ruchia Khatun Female  Nazir Nagar 3
Bibi Alaya Fozor Ali Korbuler Nesa Female  Nazir Nagar 3
Taj Nahar Begum Mofijur Rahman Boderar Nesa Female  Nazir Nagar 3
Sayra Khatun Late Delower Hosen Mafiya Khatun Female  Silonia 3
Bilkis Akter Md Abu Taher Ful Banu Female  Nazir Nagar 3
Rasheda Afroj Late Abdul Korim Sajeda Begum Female  Nazir Nagar 3
Safiya Begum Late Siddquer Rahman Peyara Begum Female  Chacua 1
Shahin Akter Late Habib Ullah Saleha Begum Female  Nazir Nagar 3
Kajal Late Danu Mia Kanchuner Nesa Female  North Manikpur 4
Roksana Begum Ali Ashed Amena Begum Female  North Manikpur 4
           
Nasima Akter Late Abdul Monnan Nur Jahan Begum Female  North Manikpur cor Bataniya 4
Najma Begum Ali Hosen Aksira Begum Female  North Manikpur 4
           
Jayada Khatun Late Ashan Ullah Hazera Begum Female  South Manikpur 5
Monowara Begum Late Abdul Sobhan Afiya Begum Female  South Manikpur 5
Mst Honufa Khatun Late Mobarok Ali Late Halima Khatun Female  South Manikpur 5
Hosneara Begum Tajul Islam Sabira Khatun Female  Batakandi 9
Jahura Khatun Bojlayer Rahman Delowara Begum Female  Gorokata Tulapukura 5
Peyara Begum Late Mojibul Hok Hosne Ara Female  Gorokata Tulapukura 5
Bibi Fatema Tofajjal Hosen Nilupa Begum Female  South Gorokata  7
Julakha Begum Abdul Gofur Hosneara Begum Female  South Manikpur 5
Shahina Akter Omar Faruk Akboter Nesa Female  North Gorokata  6
Ayesa Khatun Md Kalu Mia Borkoter Nesa Female  North Gorokata  6
Masura Begum Belayat Ullah Amena Begum Female  Dori Gorokata  8
Bibi Moriom Md Abdul Halim Hajra Khatun Female  Nazir Nagar 3
Shalaha Akter Late Mojibul Hok Sokina Begum Female  Silonia 3
Samsun Nahar Late Mohammad Mia Ambia Khatun Female  South Gorokata  7
Jahanara Begum Late Md Mostafa Monowara Begum Female  Batakandi 9
Mosammat Nur Nahar Begum Md Razak Mst Sokina Khatun Female  Batakandi 9
Hosne Ara Abdul Gofur Late Mohoboter Nesa Female  South Gorokata  7
Hasina Akther Jalal Ahammad Sarajan Khatun Female  South Gorokata  7
Marjena Begum Md Abdul Hai Hasina Khatun Female  South Gorokata  7
Nur Jahan Begum Late Maku Mia Ashaber Nesa Female  South Gorokata  7
Nomita Rani Boumik Gogashor Nath Hemolota Devi Female  South Gorokata  7
Sokhina Akther Tajul Islam Nur Jahan Begum Female  South Gorokata  7
Fatema Akter Md Mostofa Khodeja Khatun Female  Dowlutpur 8
Rokeya Begum Abdul Hai Samsun Nahar Female  Dori Gorokata  8
Momotaz Begum Abdul Khalek Hazera Khatun Female  Dori Gorokata  8
Rowshon Ara Md Rofikul Islam Momena Khatun Female  Dowlutpur 8
Shahnaj Akther Abul Kasem Asia Begum Female  Batakandi 9
Saleha Begum Saydul Hok Sokina Begum Female  Batakandi 9
Monoara Begum H- Md Abdul Ali Gol Afroj Begum Female  North Gorokata  6
Farida Akter Rofikul Islam Nur Jahan Begum Female  Batakandi 9
Fatema Khatun Golam Mostofa Hasina Begum Female  Batakandi 9
Najmun Nahar Abdul Lal Mia Tahera Khatun Female  North Gorokata  6
Marfotr Nesa Arober Rahman Altaber Nesa Female  Chacua 1
Parvin Akter Late Afjoler Rahman Semona Akter Female  Chacua 1
Hosnera Begum Late Siddik Ullah Rohima Begum Female  Edilpur 2
Aleya Khatun Late Abdul Lotif Moymuna Khatun Female  Silonia 3
Aleya Begum Roton Late Abdul Momin Late Moymuna Khatun Female  Silonia 3
Honufa Khatun Late Abdul Gofur Korboler Nesa Female  Nazir Nagar 3
Bibi Fatama Md Khorsid Alam Bibi Halima Female  Nazir Nagar 3
Bibi Kulsum Md Abdul Halim Hajra Khatun Female  Nazir Nagar 3
Bibi Fatema Mohammad Lokman Paima Female  Nazir Nagar 3
Kohinur Akter Kazol Rezaul Hok Bibi Rohima Khatun Female  Nazir Nagar 3
Nasima Begum Late Tita Mia Moriyamer Nesa Female  North Manikpur 4
Samsun Nahar Late Abdul Hok Suzia Khatun Parvin Female  North Gorokata  6
Samsun Nahar Late Rohim Ullah Late Arboter Nesa Female  North Manikpur 4
Kajol Mojibol Hok Ful Banu Khatun Female  South Manikpur 5
Ferdaus Ara Abdul Gorfan Solema Begum Female  South Manikpur 5
Sayra Begum Saydal Hok Tahera Khatun Female  South Manikpur 5
Yesmin Akter Mojibul Hok Afiya Begum Female  North Gorokata  6
Peyara Begum Late Idris Mia Sufia Khatun Female  South Gorokata  7
Aklima Akter Abdul Wahab Monsura Begum Female  South Gorokata  7
Khodeza Begum Mostafa Mia Alaya Begum Female  Dori Gorokata  8
Taznehar Begum Late Joynal Abden Late Alaya Khatun Female  Dori Gorokata  8
Nur Jahan Begum Nozir Ahammed Rohima Khatun Female  North Gorokata  6
Ayesha Khatun Tojul Hok Ayesha Begum Female  Batakandi 9
Ayesha Begum Late Abdul Roshid Topura Khatun Female  North Gorokata  6
Amena Begum Late Oheid Ali Basani Ruchia Khatun Female  Batakandi 9